EPSE™ Metoden är en unik lösning med ett enda behandlingssteg för att avskilja lösliga metaller från farligt avfall eller avloppsvatten. EPSE™ Metoden är särskilt väl lämpad för surt avloppsvatten som innehåller lösliga tungmetaller som koppar, krom och arsenik *

Metodens fördelar/Key Advantages

  • Enkel, snabb, kostnadseffektiv
  • Resulterar i olöslig mångmetallfällning som kan tas till vara
  • En behandling räcker för alla metaller*
  • Effektiviteten är inte beroende av metallhalter
  • Verksam redan i låga temperaturer och kräver inte viss temperatur
  • Kräver inte stora investeringar i utrustning och kan oftast integreras i befintliga system

* Alla metaller som kan behandlas med EPSE™ Metoden markerad i rött i tabellen nedan.

Utöver ovannämnda fördelar är EPSE™ Metoden också miljömässigt banbrytande. EPSE erbjuder sina kunder en heltäckande teknisk lösning med utmärkta resultat med en rengöringsprocess i ett steg. EPSE™ Metoden är anpassad för både kontinuerlig (24 h) och batchdrift.

 

EPSE fällningsteknik är enkel, snabb och kostnadseffektiv. Processen baseras på dosering av en EPSE kemikalie och justering av pH-värdet. Kostnaderna är typiskt låga och att komma i gång med processen kräver inga stora investeringar.

Användning av EPSE™ Metoden ger en olöslig fällning till skillnad från den lösliga fällningen som ofta är resultatet från andra metoder. EPSE™ Metoden renar vattnet helt från metaller och den olösliga fällningen kan klassificeras som inert avfall.

EPSE teknologi kan användas för alla metaller* och en behandling räcker. Många metoder som är i bruk idag är selektiva och kräver behandling i flera steg om det finns flera metaller i processen. Halterna av alkalimetaller och vissa alkaliska jordartsmeteller kan sänkas i processen.

Dessa metaller ha behandlats framgångsrik med epsecising

EPSE™ Metoden är inte beroende av metallhalter. Dagens befintliga metoder är inte alltid effektiva om metallhalter är låga, men EPSE™ Metoden har framgångsrikt  testats och använts för att rena avlopps- och processvatten från industrier och gruvor bade vid höga och mycket låga metallhalter.

EPSE™ Metoden fungerar redan vid låga temperaturer. Detta kan skapa en kostnadsfördel jämfört med många metoder som har använts.

Fällningen av metaller sker snabbt och fällningen kan användas som råvara på många olika sätt. Det är mest lönsamt att ta tillvara de kritiska metallerna, och en del forskning rörande metallutvinning har redan genomförts med lovande resultat.

En fällningsprocess räcker. Metoden har låga kostnader för utrustning och drift.