EPSE Metoden är en unik lösning med ett enda behandlingssteg för att avskilja lösliga metaller från farligt avfall eller avloppsvatten. Dagens vanligaste reningsmetoder består ofta av flera teknologier och flera reningssteg som kräver stora investeringar. Den enkla EPSE Metoden kan ersätta dessa och åstadkomma ett betydligt bättre resultat.

Metodens fördelar/Key Advantages

  • Enkel, snabb, kostnadseffektiv
  • Resulterar i olöslig mångmetallfällning som kan tas till vara
  • En behandling räcker för alla metaller
  • Effektiviteten är inte beroende av metallhalter
  • Verksam redan i låga temperaturer och är inte beroende av viss temperatur
  • Kräver inte stora investeringar i utrustning och kan oftast integreras i befintliga system

Utöver ovannämnda fördelar är EPSE Metoden också ekonomiskt banbrytande. Idag kan t.ex. ytbehandlingsindustrin betala reningsanläggningar stora summor för behanding av farligt avfall. Samtidigt kan detta farliga avfall innehålla 1000 gånger mer t.ex. koppar än den typiska gruvmineralen. För gruvindustrin erbjuder EPSE Metoden en kostnadseffektiv reningsprocess utan flera steg och med utmärkta reningsresultat och en möjlighet att återvinna metallerna.

 

 

EPSE fällningsteknik är enkel, snabb och kostnadseffektiv. Processen baseras på dosering av en EPSE Kemikalie och justering av pH-värdet. Kostnaderna är låga och att komma i gång med processen kräver inga stora investeringar.

Användning av EPSE Metoden ger en permanent olöslig fällning till skillnad från den lösliga fällningen som ofta är resultatet från andra metoder. EPSE Metoden renar vattnet helt från metaller och den olösliga fällningen kan klassificeras som inert avfall som inte kräver specialförvaring eller specialtillstånd som farligt avfall. Detta innebär också stora kostnadsbesparingar.

EPSE teknologi kan användas för alla metaller och en behandling räcker. Många metoder som är i bruk idag är selektiva och kräver behandling i flera steg om det finns flera metaller i processen. Halterna av alkalimetaller och vissa alkaliska jordartsmeteller kan sänkas i processen.

EPSE Metoden är inte beroende av metallhalter. Dagens befintliga metoder är inte alltid effektiva om metallhalter är låga, men EPSE Metoden har framgångsrikt  testats och använts för att rena avlopps- och processvatten från industrier och gruvor bade vid höga och mycket låga metallhalter.

EPSE Metoden fungerar redan vid låga temperaturer. Detta skapar en kostnadsfördel jämfört med många metoder som har använts.

Fällningen av metaller sker snabbt och fällningen kan användas som råvara på många olika sätt. Det är mest lönsamt att ta tillvara de kritiska metallerna.

En fällningsprocess räcker. Metoden har låga kostnader för utrustning och drift.