EPSE klarat provningsjämförelsen av Proftest SYKE

EPSE deltog i maj-juni 2020 i provningsjämförelse som Proftest SYKE genomförde i samarbete med föreningen KVVY Tutkimus AB. Provningsjämförelsen arrangerades för laboratorier som gör laktester som används vid bedömningen av avfall som ska deponeras. Sammanlagt 13 laboratorier deltog i jämförelsen. I EPSEs fall jämfördes resultat från 2-stegs laktest (SFS-EN 12457-3), testmaterialet var filtrerad slagg från avfallsförbränning.  I testet undersöktes de följande värdena: metaller (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn), CL-, F-, SO42, DOC, pH, elektrisk konduktivitet och TDS.

Som referensvärde av analytens koncentration användes det robusta medelvärdet eller median av deltagarnas resultat. I jämförelsen var 85 % av resultaten som värderades med hjälp av z värdet acceptabla, när totalavvikelsen 10–35 % eller 0,3–0,4 i pH från referensvärdet godtogs. 78 % av resultaten som värderades med hjälp av En värdet var acceptabla.

Testrapporten kan hittas här: www.syke.fi/proftest> Raportoidut pätevyyskokeet> Interlaboratory Proficiency Test 04/2020 (SYKEre 40/2020) Laktest för avfall: Tvåstegs batchlakningstest. Det officiella publikationsformatet är endast elektroniskt.

Länk till rapporten: http://hdl.handle.net/10138/319540 (på engelska)

Nyckelord: laktest, tvåstegs skaktest, klassificering av avfall för deponi, miljölaboratorier, provningsjämförelse, kompetensprövning