EPSEstä juttu Analyysi-lehden numerossa 3/2019

Edullinen ympäristöinnovaatio kysyy paljon kemiaa

Global EcoProcess Services Oy (EPSE) on raskasmetallipitoisen jätteen käsittelyyn erikoistunut yritys, jonka patentoitu, täysin uudenlainen menetelmä on kaikessa yksinkertaisuudessaan mullistava.

Jätteet tai teollisuus eivät maailmasta lopu. Tämä on tosiasia, johon on viime aikoina herätty toden teolla. Haasteeseen vastaa myös suomalainen pienyritys Global EcoProcess Services Oy, jonka ympäristöinnovaatiota hyödynnetään teollisten jätteiden käsittelyssä. Jätemateriaalin metallipitoisuuksista tai lämpötilasta riippumatta EPSE pystyy jopa yhdellä käsittelyllä tekemään raskasmetallipitoisesta jätteestä vaaratonta ja siten merkittävästi pienentämään esimerkiksi jätteenkäsittelylaitosten ja suljettujen kaivosten ympäristöriskejä. EPSEn saostustekniikka on käyttäjälle yksinkertainen ja perustuu EPSE-kemikaalin annosteluun ja pH:n säätöön. Syntyvät lopputuotteet ovat metalleista puhdas ylite ja pysyvästi liukenematon sakka, josta voidaan tarvittaessa ottaa talteen esimerkiksi kriittisiä metalleja, kuten antimonia, molybdeenia ja kobolttia. Toisinaan asiakkaan jätemateriaalin metallipitoisuus saattaa olla moninkertainen verrattuna esimerkiksi kaivoksista louhittaviin malmeihin, jolloin talteenotto on myös erittäin kannattavaa. EPSE Menetelmään uskotaan jo laajasti ja tukea on tullut Brysselistä asti: keväällä 2019 EPSE kotiutti 1,9 miljoonaa euroa EU:n pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua Horizon 2020 -projektirahoitusta käytettäväksi toiminnan kasvattamiseen.

Innovaatiosta todellisuuteen

EPSE on saanut alkunsa Pirkanmaalla, kun silloin pienen peittaamon omistaja, EPSEn tekninen johtaja Vesa Rissanen, halusi säästää jätekustannuksissaan ja kehitti epselöinnin kaavat käsitelläkseen omasta liiketoiminnastaan syntyneet, raskasmetallipitoiset happojätteet. Hydrometallurgiaa ja kemiaa opiskellut Rissanen onnistui sakkauttamaan metallit pysyvästi liukenemattomaan muotoon ja säästyi viemästä jätteitään vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle. Epselöinnin taustalla on siis aito tarve kustannussäästöille, joka pohjustaa sitä, miksi menetelmä on niin kustannustehokas. Epselöinti ei kuitenkaan kasvanut menestykseksi välittömästi, vaan vasta vuonna 2012, kymmenen vuotta keksinnön syntymisen jälkeen, perustettiin Global EcoProcess Services Oy, jonka toiminta sai alkusysäyksen Talvivaaran kaivoksen julki tulleista ympäristöongelmista. Tällöin oivallettiin, että pienestä pajasta niin sanotusta ämpärimittakaavasta lähtöisin oleva yksinkertainen ratkaisu voisi toimia aivan yhtä tehokkaasti myös valtavan suuressa, tuhansien, jopa satojen tai satojen tuhansien kuutioiden mittakaavassa.

Uuden innovaation kanssa työskentely on paitsi kiinnostavaa ja erittäin monipuolista, myös pitkäjänteistä ja kysyy kärsivällisyyttä. Tutkiminen on etenkin sijoittajille ja rahoittajille piinaavaa aikaa, mutta innovaatioiden kanssa välttämätöntä. Uusia käyttökohteita, sovellusalueita ja toimintatapoja on tarpeen testata, tutkia ja todentaa, ennen kuin käyttöönottoa voidaan toteuttaa laajasti. EPSEn omat resurssit eivät olekaan tähän riittäneet, vaan tutkimusyhteistyötä on tehty eri tahojen, kuten esimerkiksi Tampereen yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimusyhteistyö isompien organisaatioiden kanssa on mahdollistanut luotettavat tutkimustulokset ja asiantuntijoiden näkökulmat tutkimukseen ovat auttaneet myös kehittämään yrityksen omaa toimintaa. EPSEn tiloihin Ylöjärvelle hankittiin aluksi vain välttämättömimmät laboratoriovarusteet ja Rissanen oli yksin vastuussa näytteiden käsittelystä, tulosten kirjaamisesta ja analysoinnista.

Uuden innovaation kanssa työskentely on paitsi kiinnostavaa ja erittäin monipuolista, myös pitkäjänteistä ja kysyy kärsivällisyyttä. Uusia käyttökohteita, sovellusalueita ja toimintatapoja on tarpeen testata, tutkia ja todentaa, ennen kuin käyttöönottoa voidaan toteuttaa laajasti.

Laboratorioanalytiikka kaiken taustalla

Epselöinti on alusta loppuun tapauskohtainen prosessi, joka lähtee liikkeelle kohteesta otetun näytteen alkuanalyysista, jossa määritetään sen sisältämät metallit ja niiden pitoisuudet. Näiden perusteella lasketaan EPSE resepti, jolla määritellään kuhunkin kohteeseen soveltuva käsittelymenetelmä, jonka toimivuus testataan asiakkaan halutessa pilottikokein seuraavassa vaiheessa. Prosessi etenkin reseptiikan osalta vaatii henkilöstöltä syvällistä kemian osaamista, ja kun yleinen tietoisuus EPSEn tarjoamista mahdollisuuksista kasvaa, tarvitaan myös osaavia lisäresursseja. Rissasen apuna laboranttina EPSEllä työskentelevä Kimmo Hellsten sai aloittaessaan ensi töikseen opetella kemian EPSE Menetelmän taustalla ja ottaa enemmän vastuuta laboratorionäytteiden käsittelyssä. Kun käsitellään kemiallisesti monimutkaisia näytteitä, jotka sisältävät monenlaisia yhdisteitä, mikään toimii harvoin suoraan kertakäsittelyllä täydellisesti. Usein joudutaan hakemaan oikeaa lähestymistapaa, joskus monenkin mutkan kautta. Ongelmanratkaisu onkin yksi laboratorion erikoistehtävistä: ”Kun lähdetään liikkeelle siitä, että joku ei toiminut niin kuin piti ja etsitään syytä sille, ei ole mitään parempaa kuin ratkaista arvoitus ja saada homma toimimaan”, summaa Hellsten. Laboratorioon on tänä vuonna palkattu kaksi muuta laboranttia, joita Hellsten ja Rissanen omien tehtäviensä ohella perehdyttävät. Svetlina Karkiainen ja Minna Palomäki ovatkin yhdessä mahdollistaneet laboratorion täysimittaisen uudistuksen: kun resursseja on sekä näytteiden käsittelyyn, tulosten analysointiin että kirjanpitoon, on ollut aikaa käydä läpi näytevarastoa, arkistoida tietoja ja kohentaa yleisilmettä. Palomäki on kerryttänyt edellisessä työpaikassa kokemusta metallianalytiikasta, ja EU:n H2020 -rahoituksen turvin voitiin investoida myös EPSEn omaan laitekantaan: uusi laboratoriolaitteisto, ICP-OES ja vaadittavat lisävarusteet, kotiutuivat yritykseen toukokuussa 2019.

Tähän asti kaikki analyysit on teetätetty ulkopuolisessa laboratoriossa, mutta koska projektien läpimenoaikojen lyhentäminen on yksi kasvutavoitteiden kulmakivistä, oli investointipäätös ajankohtainen. ICP-OES -laitteiston ja tarvittavien lisävarusteiden asentaminen tilaan, joka ei ole alun perin suunniteltu laboratoriokäyttöön, on iso haaste. Tarvittiin paljon suunnittelua, putki-, sähkö-, ilmastointi- ja kaasutöitä, ennen kuin laitteisto saatiin toimintakuntoon. Yhteistyössä laitteiston toimittajan, Labsense Oy:n, kanssa, laitteiston käyttöönotto ja vaadittavat koulutukset saatiin hoidettua. Jatkossa onkin tarkoitus ajaa omassa laboratoriossa Ylöjärvellä näytteiden alkuanalyysit ja kaikki reseptiikan laskentaan ja optimointiin vaadittavat testit. Alku- ja lopputuoteanalyysit teetätetään lisäksi myös ulkopuolisella, akkreditoidulla laboratoriolla tutkimustulosten oikeellisuuden varmentamiseksi. Lisäksi, sisäisiä ja ulkopuolisia tuloksia vertaillessa pystytään hyvin varmistamaan, että omat menetelmät ja laitteistot toimivat oikein ja optimaalisesti antaen luotettavia tuloksia.

Laboratorion toimivuus perustuu aina järjestelmällisiin työtapoihin, luotettavaan laitekantaan ja saumattomaan yhteistyöhön henkilökunnan kesken. Kiireisenäkään päivänä ei pidä unohtaa työturvallisuuden ja siisteyden ylläpidon merkitystä. EPSEn tiloissa käsitellään teollisuuden vaarallisia jätteitä, joten työturvallisuusasiat onkin otettava aidosti vakavissaan. Mielenkiintoisia haasteita tulee eteen jatkuvasti näytetyyppien ollessa niin vaihtelevia aina jätehapoista voimalaitostuhkiin. ”Nyt, kun olemme hankkineet laboratorioon mahdollisuuden analysoida näytteitä itse, on reseptiikan teko joustavampaa ja nopeampaa”, Palomäki kuvailee. Pienet kehitysaskeleet laboratoriossa tuntuvat hitailta ja hatarilta, mutta sinnikkyydellä päästään lopulta aimo harppaus eteenpäin. Haasteellisten näytteiden kautta onkin aina mahdollisuus löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joista opittuja asioita osataan hyödyntää jatkossa.

”Nyt, kun olemme hankkineet laboratorioon mahdollisuuden analysoida näytteitä itse, on reseptiikan teko joustavampaa ja nopeampaa.”

EPSE pelastaa maailmaa kemian keinoilla

Maailman pelastaminen kuulostaa kunnianhimoiselta päämäärältä, mutta EPSEllä tavoitteelle ei naureskella vaan siihen uskotaan vahvasti. Yrityksen arvoihin on kirjattu arvostus ympäristöä ja luontoa kohtaan, ja kaikki työntekijät allekirjoittavat yrityksen arvot – siitä pidetään huoli jo rekrytointiprosessissa. Koska soveltuvia kohteita on niin paljon eikä ympäristöllä ole aikaa odotella, on yrityksessä haluttu satsata resurssien riittävyyteen. EU:n H2020 -projektirahoitus saatiin nimenomaan toiminnan kasvattamiseen ja siihen tähtäävien pilottilaitteistojen rakentamiseen, joiden prosessointia ohjaa vahvasti myös laboratorioanalytiikka. ”Pilottiajon eri vaiheista otetaan näytteitä, ja prosessia optimoidaan tulosten perusteella”, kertoo Site Manager Jukka-Pekka Varis, joka vastaa Mobile EPSE -pilottilaitteistoista. ”Näytteenotto on todella tärkeä osa prosessia. Tulee ymmärtää, mistä näytteet otetaan ja miksi, sekä mitkä asiat laitteiston toiminnassa ovat mukautettavissa tulosten mukaan”, hän selittää. Laboratorio tekeekin yrityksen sisällä tiivistä yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa. Yrityksen kaikkien työntekijöiden on osattava kemian perusteet ja myös ymmärrettävä niitä teollisuuden prosesseja, joihin EPSE Menetelmä soveltuu. Osaavan henkilöstön rekrytointi voikin tulla jossain vaiheessa haasteelliseksi, sillä tarvittavia moniosaajia kaivataan kipeästi kaikkialla muuallakin. Siinä, missä laboratoriota kehitetään systemaattisesti automaattisempaan ja tehokkaammin toimivaan suuntaan, kehitetään yrityksen muitakin toimintoja yhä entistä enemmän standardisoiduiksi pyrkien aukottomaan dokumentaatioon ja jatkuvaan parantamiseen. Yrityksen ensimetreillä ei ollut tarpeen miettiä systemaattista dokumentointia, virallista raportointia, prosessien automatisointia ja toiminnan standardeja. Mitä isommaksi asiakasprojekti-, ja henkilöstömäärä kasvaa, sitä tärkeämmäksi edellä mainitut asiat kuitenkin tulevat. EU-projektissa vaadittava pikkutarkka raportointi onkin hyvää harjoitusta tulevaisuuteen, ja asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto helpottaa systemaattisempaa työskentelyä ja asiakirjojen hallintaa.

Yhteistyöllä paras lopputulos

Tekemistä vielä riittää: EPSE Menetelmän maailmanpotentiaalia selvitetään paraikaa, mutta varovaisetkin arviot ovat hyvin kannustavia. ”Jo pelkästään Aasiassa teollisuuden vaarallista jätettä syntyy yli 70 miljardia tonnia vuodessa”, toimitusjohtaja Jouni Jääskeläinen kertoo.

”Jo pelkästään Aasiassa teollisuuden vaarallista jätettä syntyy yli 70 miljardia tonnia vuodessa.”

Jätteetön teollisuusympäristö on yrityksen pitkän tähtäimen tavoite, jonka eteen tehdään joka päivä töitä. Yhteistyö muiden tahojen kanssa on hyvin tärkeää, sillä teollisuuden jätteissä on muitakin ongelmia, kuin niiden raskasmetallipitoisuudet. EPSE tutustuu mielellään potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin, jotta tavoitteen saavuttaminen onnistuisi nopeammin. Yritys itse myy tuotteensa lisenssiä: kun asiakkaan kohteelle on laskettu oikea resepti, tehty mahdolliset pilotit ja testit varmentaen oikeanlainen toiminta, asiakas itse opastetaan Menetelmän käyttöön. Lähtökohtana on aina tarjota parhaiten asiakkaan omaan tarpeeseen soveltuva ratkaisu, jota haetaan tarvittaessa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Maailmaa ei pelasteta yksittäisillä teoilla, mutta yhdessä päästään jo hyvin pitkälle.