EPSE hyväksytysti läpi Proftest SYKE:n pätevyyskokeesta

EPSEn laboratorio osallistui touko-kesäkuussa 2020 Proftest SYKE:n yhteistyössä KVVY Tutkimus Oy:n kanssa järjestämään pätevyyskokeeseen. Pätevyyskoe järjestettiin laboratorioille, jotka tekevät liukoisuustestejä jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi (LT 04/2020). Pätevyyskokeessa vertailtiin kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisessä käytettävän 2-vaiheisen ravistelutestin (SFS-EN 12457-3) määritystuloksia jätteenpolton seulotuista pohjakuonanäytteistä.

Määritettävät testisuureet olivat metallit (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn), Cl-, F-, SO42-, DOC, pH, sähkönjohtavuus ja TDS. Pätevyyskokeessa oli yhteensä 13 osallistujaa, joista 10 Suomesta.

Testisuureiden vertailuarvona käytettiin osallistujatulosten robustia keskiarvoa tai niiden mediaania. Tuloksia arvioitiin sekä z- että En-arvoilla. Kun tulosten sallittiin vaihdella 10–35 % tai 0,3-0,4 pH yksikköä vertailuarvosta, 85 % z-arvoilla arvioiduista tuloksista oli hyväksyttäviä. En-arvoilla arvioiduista tuloksista oli hyväksyttyjä 80 %. EPSEn tulos pätevyyskokeessa oli hyväksytty, mikä todistaa EPSEn laboranttien vahvaa osaamista laboratorioanalytiikan saralla.

Pätevyyskoeraportti on saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa:
www.syke.fi/proftest > Raportoidut pätevyyskokeet > Interlaboratory Proficiency Test 04/2020 (SYKEre 40/2020) Leaching behavior test for waste material: Two stage batch leaching test.  Virallinen julkaisumuoto on pelkästään sähköinen.

Linkki raporttiin: http://hdl.handle.net/10138/319540 (englanninkielinen)

Avainsanat: liukoisuustesti, kaksivaiheinen ravistelutesti, kaatopaikkakelpoisuus, ympäristölaboratoriot, pätevyyskoe, laboratorioiden välinen vertailumittaus

Tekstin on kirjoittanut Anni Honkonen.