3AWaterin kenttäanalytiikkalaite EPSEn käyttöön

Keski-Aasiassa kesällä 2022 toteutettavassa pilotoinnissa suurin kiinnostus on liuenneen uraanin pitoisuudessa. EPSE analysoi vesinäytteitään laboratoriossa pääasiassa ICP-OES-laitteella, mutta kentälle massiivista laitetta ei saada mukaan. Pilotissa hyödynnetäänkin erilaisia kenttäanalytiikkalaitteita. Kenttäanalytiikka on usein pilotoinneissa keskeisessä roolissa, ja etenkin asiakaskohteen ollessa syrjäisessä paikassa ja näytteistä analysoitavien metallimäärien ollessa pieniä, kenttäanalytiikan merkitys korostuu entisestään luotettavien tulosten saamiseksi. Kenttäanalytiikkalaitteistoja on useita erilaisia eri tarpeisiin, ja EPSE onkin kartoittanut sopivia laitteita koko kevään.

Syrjäisissä kohteissa kenttäanalytiikan merkitys korostuu.

Kuopiolaisen 3AWaterin luo EPSE löysi Kuopio Waterclusterin kautta. 3AWater on EPSElle toivottu yhteistyökumppani, sillä tarve on analysoida liukoisen uraanin pitoisuutta vesinäytteestä, eikä laitetoimittajia ole jonoksi asti. Ratkaisu löydettiin Röntgenfluoresenssispektrometrista (XRF), johon 3AWater on kehittänyt nanosuodatinjärjestelmän, jonka avulla tavallisesti kiinteiden kappaleiden alkuaineanalytiikkaan soveltuvaa XRF:ia voidaan käyttää myös matalien metallipitoisuuksien analysointiin vesistä. 3AWater on kehittänyt myös erikoiskalibroinnin varmistamaan, analyysin luotettavuus tämän tietyn asiakaskohteen monimutkaiselle vedelle. 3AWaterin laitteen käyttö on sinänsä yksinkertaista, ja helppokäyttöisyys sekä luotettavuus varmistetaan kattavalla käyttökoulutuksella, selkeillä ohjeilla sekä hyvällä asiakastuella. Käyttöönotossa on kuitenkin omat haasteensa, sillä kyseinen XRF on säteilylaite, jonka hallinta vaatii STUKilta haettavan turvallisuusluvan. Tätä turvallisuuslupaa työstettiin aiemmin huhtikuussa Säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen saaneen Salla Heinosen johdolla.

3AWater toimittaa monimetallianalyysijärjestelmiä, joilla voidaan tällä hetkellä mitata vesistä mangaanin, nikkelin, kuparin, sinkin, lyijyn ja uraanin pitoisuuksia samanaikaisesti. Pääkäyttäjäryhmät ovat paljon vettä käyttävä teollisuus kuten metallinjalostus ja kaivokset sekä heidän alihankkijansa. Analytiikkaan ja etenkin kenttäanalytiikkaan alkaen näytteenotosta analyysin suorittamiseen liittyy monenlaisia mittausepävarmuutta tuottavia muuttujia, sillä olosuhteet kentällä eivät ole stabiilit. 3AWaterin tarjoama nanosuodatin yhdistettynä automatisoituun suodatuspumppuun, säteilysuojaan, näytepitimeen ja helposti kannettavaan reppuun sekä ja spesifisesti kalibroituun järjestelmään pyrkivätkin minimoimaan muuttujat sekä niiden vaikutukset tuottaen luotettavia mittaustuloksia EPSEn pilotoinnissa.

EPSE:n työntekijät voivat optimoida vedenkäsittelyprosessiaan lähes reaaliajassa.

Nopeiden kenttämittausten tarve EPSE:n pilotoinnissa on erinomainen esimerkki ongelmasta, johon 3AWater-tiimin kehittämä teknologia pyrkii tuomaan ratkaisun. Nopeasti ja helposti saadun luotettavan vedenlaatutiedon ansioista EPSE voi optimoida vedenkäsittelyprosessiaan lähes reaaliajassa ilman laboratorioiden ja näytteiden lähetykseen liittyvän logistiikan aiheuttamaa viivettä. Syrjäisissä kohteissa tämä viive voi olla pahimmillaan useita päiviä.

3AWaterin toimitusjohtaja Tuomo Nissinen, tekninen johtaja Joakim Riikonen sekä myyntijohtaja Heikki Jyrkinen vierailivat EPSEn toimistolla Ylöjärvellä toukokuun alussa. Laitteen käyttö on heidän mukaansa helppoa, ja he vakuuttavat, että EPSEn Kamran Khalid, Jukka-Pekka Varis sekä Kimmo Hellsten oppivat sen muutaman kokeilun jälkeen. Kuvassa Nissinen (vas.), Riikonen, Varis sekä Khalid.

 

Röntgenfluoresenssispektrometri sekä lisävarusteet. Kuva: 3AWater.